تاثیر دما بر مصرف دان

گرمای هوا باعث کاهش مصرف خوراک و در نتیجه کاهش رشد می شود. در شرایط تنش حرارتی، علاوه بر این که رفتار پرندگان تغییر می یابد و زمان کمتری برای حرکت و ایستادن صرف می شود، مصرف خوراک نیز کاهش و مصرف آب افزایش می یابد. مصرف اختیاری دان در شرایط دمای محیطی زیاد کمتر است. این کاهش در مصرف خوراک بلدرچین سهم حرارت متابولیکی را در کل بار حرارتی که باید دفع شود کاهش می دهد. در نتیجه با کاهش مصرف خوراک وزن بلدرچین نیز کاهش می یابد. البته این امکان وجود دارد که مقداری از این کاهش وزن ناشی از کاهش مصرف خوراک باشد و مقداری نیز مربوط به تنش ناشی از زیاد بودن درجه حرارت باشد. در یک تحقیق در جوجه های گوشتی نشان داده شد که فقط ۶۳ درصد از کاهش سرعت رشد، ناشی از کاهش مصرف خوراک می باشد.