تغذیه بلدرچین

مهمترین بخش هر فارم پرورش بلدرچین تغذیه و جیره غذایی آن می باشد که بیشترین هزینه جاری را به خود اختصاص می دهد. بلدرچین نسبت به سایر طیور پرورشی بیشترین انرژی را نسبت به جثه کوچکش مصرف می کند. دوره های پرورش بلدرچین را می توان به ۳ قسمت استارتر (۰ تا ۳ هفته)، رشد (سن ۴ تا ۶ هفتگی) و تخم گذار یا مادر (۶ هفته به بعد) تقسیم کرد. برای دوره های استارتر به یک جیره با پروتئین ۲۸ درصد و در حدود ۲۷۵۰ کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی نیاز است و در مرحله رشد به ۲۴ درصد پروتئین و ۲۷۵۰ کیلو کالری انرژی و در دوره تخمگذاری بع ۲۶۵۰ کیلو کالری انرژی و ۲۲ درصد پروتئین نیاز دارد.