ایجاد جوجه های گوشتی نر بیشتر به کمک عصاره سیر

ایجاد جوجه های گوشتی نر بیشتر به کمک عصاره سیر

دنیای کشت و صنعت تزریق عصاره سیر به جنین جوجه ها در مراحل اولیه تکامل سبب افزایش جمعیت جوجه های گوشتی نر در طی آزمایش انجام شده در خاورمیانه گردیده است .  از آنجایی که جوجه های گوشتی نر نسبت به جوجه های گوشتی ماده سریع تر رشد میکنند و ضریب تبدیل پائین تری دارند ، تعجب آور نیست که کوشش هایی جهت افزیش جمعیت جوجه های نر هچ شده صورت گیرد . محققین اثرات نسبی عصاره سیر و چندین محرک گیاهی دیگر را در تغییر جنسیت جوجه ها مورد مقایسه قرار دادند . محرک های گیاهی در هفته های ابتدایی سبب رشد غدد بیضوی در جوجه های گوشتی جنس ماده شده اند .

ادامه مطلب

نیاز جوجه های گوشتی به نور

نیاز جوجه های گوشتی به نور

سالهاست که از برنامه های نوری مختلف به منظور تحریک و افزایش رشد ، درجوجه های گوشتی استفاده می شود امروزه یک جوجه گوشتی معمولی م یتواند روزانه به طور متوسط حدود ۴۵ گرم افزایش وزن داشته باشد و این بدان معنی است که متوسط وزن گله های مخلوط مرغ و خروس گوشتی در ۴۵ روزگی به ۰۴۳/۲ کیلوگرم خواهد رسید واین یک موفقیت بزرگ است . دو دهه قبل برای رسیدن به این وزن به زمانی دوبرابر این مدت نیاز بود برای دستیابی به این بازدهی چشمگیر در ۶ هفتگی تغییرات بسیاری در ژنتیک  ، تغذیه ، طراحی سالنها ، کنترل بیماری ها و مدیریت ایجاد شده است یکی از عوامل مدیریتی که با تدبیر و موفقیت به اجرا در آمده استفاده از نور برای جوجه های گوشتی است یک جوجه گوشتی تا ۴۵ روزگی ، حدود ۱۰۰۰ ساعت زندگی میکنداگر این جوجه این مدت کوتاه را تحت شرایط نور طبیعی زندگی کند نیمی اززندگی خود را در تاریکی خواهد گذراند که در این شرایط اکثر پرندگان قادر به استفاده ازغذا و آب نیستند بنابراین بعد از ۲ ساعت که غذای خورده شده هضم گردید جوجه ها شروع به استفاده از ذخایر بدن خود کرده و برای حفظ احتیاجات نگهداری معمولی بدن خود انرژی از دست می دهند و در نتیجه رشد آنها می تواند آهسته شود .

ادامه مطلب