بازار جوجه یکروزه ملتهب است

بازار جوجه یکروزه ملتهب است

فارغی گفت: با استمرار زیان فعلی در فروش هر قطعه جوجه یکروزه، تولیدکنندگان دیگر قادر به استمرار تولید نخواهند بود.
غلامعلی فارغی – رئیس هیئت مدیره انجمن جوجه یکروزه کشور – با اشاره به اینکه بازار جوجه یکروزه به شدت ملتهب است، اظهار کرد: با استمرار روند کنونی قیمت جوجه یکروزه در بازار، تولیدکنندگان از مسیر تولید خارج خواهند شد.
ادامه مطلب